Millised kehaosad poletavad esimese rasva

Lisateenusega peab kaasnema jäätmevaldajale lisahüve. Korduskasutuseks sobilikke klaasist esemeid on võimalik üle anda Valga jäätmejaamas asuvasse taaskasutuskoja vastuvõtupunkti. Tagatisrahaga pakendite vastuvõtmise nõuded 1 Tagatisrahaga pakendit peab tagasi võtma iga müügikoht, mille suurus on ruutmeetrit või üle ruutmeetri, müügikohas või selle teenindusmaal müügikoha kauplemisajal. Jäätmevaldaja, kes eelnimetatud tähtajaks kinnitust ei esita, loetakse korraldatud jäätmeveoga liitunuks Jäätmekäitluskoha järelhoolduse nõuded 1 Jäätmekäitluskoha järelhooldus on suletud jäätmekäitluskoha keskkonnaseire ning võimaliku negatiivse keskkonnamõju, sealhulgas keskkonnahäiringu tõrje.

Vastu võetud Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p ja jäätmeseaduse § 66 lg 4 ja § 71 lg 1 ja lg 2, ning pakendiseaduse § 15 lg 1 alusel. Üldsätted 1 Jäätmehoolduseeskiri edaspidi eeskiri sätestab jäätmehoolduse korralduse ja määrab kindlaks jäätmeseaduse § 71 lõikes 2 sätestatud jäätmehoolduse korraldamise nõuded, jäätmeliigid, millele kohaldatakse korraldatud jäätmevedu, veopiirkonnad, vedamise sageduse ja aja, jäätmeveo teenustasu suuruse määramise korra ning järelevalve jäätmekäitluse üle Valga valla haldusterritooriumil.

Terminid 1 Eeskirjas on kasutatud termineid järgnevas tähenduses: 1 aia- ja haljastujäätmed — aedade ja haljasalade hooldamisel tekkinud biolagunevad jäätmed rohi, lehed ja oksad ; 2 biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed - kodumajapidamises, jaemüügikohas ja toitlustusasutuses tekkinud toidu- ja köögijäätmed; 3 jäätmekäitluskoht - tehniliselt varustatud rajatis või ehitis jäätmete kogumiseks, taaskasutamiseks või kõrvaldamiseks.

Suurjäätmetena ei käsitata ehitusjäätmeid ning suuremõõtmelisi probleemtooteid autoromud või nende osad, vanarehvid, elektri- ja elektroonikaseadmeid või nende jäätmeid, pesumasinad, telerid, külmkapid, elektripliidid ja muid tootjavastutusega hõlmatud jäätmeid; 11 tühisõit — vedaja poolt jäätmevaldaja kinnistule või krundile tehtud sõit, mille eesmärk oli osutada jäätmeveo teenust, kuid mille käigus ei olnud võimalik jäätmeid ära vedada jäätmevaldaja poolse eeskirjas sätestatud nõuete täitmata jätmise tõttu; 12 jäätmete vedaja — jäätmekäitleja, kellele kohalik omavalitsus on riigihanke tulemusena andnud teenuste kontsessiooni korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmete vedamiseks Valga valla haldusterritooriumil.

Jäätmekäitluse üldnõuded 1 Iga tegevuse juures tuleb püüda jäätmeteket vältida või kui see ei ole võimalik, siis vähendada. Face Slimming App tasuta jäätmeid tuleb taaskasutada, kui see on tehnoloogiliselt võimalik ega ole muude käitlusviisidega võrreldes ülemäära kulukas.

Jäätmekäitleja on kohustatud vältima liigiti kogutud Millised kehaosad poletavad esimese rasva segunemist teiste jäätmeliikidega kogumise ja veo erinevatel etappidel.

Jäätmete ladestamine väljaspool prügilat või jäätmekäitluskohta on keelatud. Jäätmeveoki peatumiskoha ja mahuti vahelisel alal ei tohi olla liiklusvahendeid või muid takistusi.

Sealjuures tuleb kiletamata paberi ja kartongi põletamisele võimalusel eelistada nende liigiti kogumist ja taaskasutuseks üle andmist. Okste põletamisele tuleb eelistada kompostimist. Juhul, kui kompostimise võimalused puuduvad, on lubatud okste põletamine jäätmevaldaja kinnistul aastaringselt v. Tule tegemise koht peab vastama siseministri Jäätmevaldaja Millised kehaosad poletavad esimese rasva Jäätmekäitlust korraldab jäätmevaldaja, kelleks on: 1 jäätmetekitaja; 3 kui kinnistu on koormatud hoonestusõigusega, siis hoonestaja; 4 korteriomandite või korterihoonestusõiguse korral korteriühistu; 5 ehitise kui vallasasja juurde kuuluval ehitise teenindamiseks vajalikul maal edaspidi krunt ehitise omanik; 6 muu isik.

Selle puudumisel korraldab jäätmete käitlemise jäätmete asukohajärgse kinnistu omanik. Jäätmevaldaja kohustused 1 Jäätmevaldaja on kohustatud: 1 sortima ja liigiti koguma enda valduses olevaid jäätmeid vastavalt käesoleva eeskirja nõuetele ja paigutama need vastava jäätmeliigi kogumiseks ettenähtud Millised kehaosad poletavad esimese rasva 2 korraldama jäätmete üleandmise asjakohast jäätmeluba omavale jäätmekäitlejale või taaskasutama või kõrvaldama jäätmed vastavalt kehtivatele nõuetele; 3 vältima ohtlike jäätmete segunemist, mitte segama ohtlikke jäätmeid omavahel või tavajäätmetega või mistahes ainega ning kasutama kõiki võimalusi, et vähendada jäätmete kogust ja ohtlikkust; 4 koristama oma kinnistul või sinna toodud jäätmed juhul, kui ei suudeta tuvastada jäätmete tekitajat; 5 mitte sõlmima jäätmekäitluslepingut ega andma jäätmeid üle isikule, kellel puudub jäätmeluba või kes ei ole nõuetekohaselt registreeritud jäätmete vedamiseks.

Kui jäätmed antakse üle selliseks käitlemiseks, milleks jäätmeluba vaja ei ole, peab jäätmeid üleandev isik olema veendunud, et vastuvõtja on pädev jäätmeid käitlema ning tal on selleks asjakohased tehnilised ja keskkonnakaitselised vahendid; 6 paigaldama ja kasutama piisavas koguses ja suuruses kogumismahuteid segaolmejäätmete, ehitus- ja lammutusjäätmete ning liigiti kogutavate taaskasutatavate jäätmeliikide kogumiseks või kasutama jäätmekäitluslepingu alusel ühismahuteid.

Jäätmevaldajad, kes soovivad kasutada ühist kogumismahutit, taotlevad selleks omavalitsuselt loa; 7 tagama mahuti kättesaadavuse jäätmevedajale veopäeval. Jäätmemahuti peab veopäeval asuma jäätmevedajale nähtaval kohal; 8 hoidma kogumismahuteid tervena ja puhtana ning neid vajadusel pesema. Kogumismahutite korrashoiu ja puhtuse eest vastutab jäätmevaldaja, kui jäätmekäitluslepinguga ei sätesta teisiti; 9 hoidma jäätmeid selliselt, et need ei levitaks haisu ja ei põhjustaks ohtu tervisele, varale ega keskkonnale; 10 säilitama aasta jooksul dokumendid, mis tõendavad jäätmete nõuetekohast kogumist või üleandmist jäätmekäitlejale ning esitama need dokumendid või jäätmekäitluslepingu järelevalve ametniku nõudel kontrollimiseks.

Loa või tõendi saamiseks vajaliku taotlusmaterjali koostab taotleja oma kulul; 5 kaubandusettevõtted, ametiasutused ja teenindusettevõtted Mine Slimmer plaaster Osta kohustatud vähemalt lahtioleku ajaks paigaldama olmejäätmete mahutid hoone sissepääsude juurde, mille õigeaegse tühjendamise ja ümbruse korrashoiu eest vastutab ettevõte või asutus ise.

Valga valla jäätmehoolduseeskiri – Riigi Teataja

Liigiti kogutud jäätmete segamise keeld rakendub ka jäätmete vedajale. Metallijäätmete kokkuostmisel tuleb järgida jäätmeseaduse paragrahvis GNLD kiu ja kaalulangus eritingimusi.

Korduskasutuseks sobilikke klaasist esemeid on võimalik üle anda Valga jäätmejaamas asuvasse taaskasutuskoja vastuvõtupunkti. Korduskasutuseks sobilikke puitesemeid on võimalik üle anda Valga jäätmejaamas asuvasse taaskasutuskoja vastuvõtupunkti. Puidujäätmete tekkekohas võib põletada ainult immutamata, lakkimata ja värvimata puidujäätmeid. Täpsem informatsioon suurjäätmete kogumise kohta on omavalitsuse veebilehel www.

Bioloogiliselt mittelagunevaid aia- ja haljastusjäätmeid võib Keskkonnaameti poolt väljastatud vastavasisulise registreerimistõendi alusel taaskasutada registreerimistõendis määratud tingimustel, viia jäätmejaama või üle anda vastavalt õigust omavale isikule. Täpsem info jäätmete kogumiskohtade kohta on omavalitsuse veebilehel www. Paberi ja Millised kehaosad poletavad esimese rasva kogumine 1 Hoonestatud ja kasutuses oleval kinnistul tuleb paberit ja kartongi nt ajalehed, raamatud, kaustikud, ajakirjad, reklaamlehed, kaustikud koguda eraldi.

Avalike kogumispunktide asukohad on leitavad Valga valla koduleheküljel www. Käesoleva eeskirja tähenduses ei loeta paberi ja kartongi hulka kuuluvaks dokumente, mis tuleb hävitada õigusaktides sätestatud juhtudel ja tingimustel: 4 kui lepingu alusel kasutatakse ühist kogumismahutit segaolmejäätmetelerakenduvad käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud kohustused juhul, kui vastava jäätmeliigi ühist kogumismahutit kasutavate korterite arv kokku on suurem kui käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud korterite arv ning kui ühismahuti kasutamise lepingus ei ole sätestatud teisiti.

Biolagunevate köögi- ja söögijäätmete ning aia- ja haljastujäätmete kogumine 1 Biolagunevad köögi- ja söögijäätmed ning aia- ja haljastujäätmed tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi ja viia jäätmejaama või Millised kehaosad poletavad esimese rasva ettenähtud ja nõuetele vastavasse kogumiskohta või anda üle jäätmevedajale või kompostida tekkekohas vastavalt eeskirja nõuetele.

Välja arvatud juhul, kui jäätmevaldaja kasutab toidujääkide purustamisseadet, on paigaldanud rasvapüüduri ning juhib saadava suspensiooni ühiskanalisatsiooni, kooskõlastades selle eelnevalt valla vee-ettevõtjaga AS Valga Vesi. Biojäätmeid võib paigutada konteinerisse lahtiselt, kui konteiner on vooderdatud biolaguneva kotiga 5 Biolagunevate köögi- ja söögijäätmete konteinerisse on keelatud panna muid jäätmeid. Kokkuleppel jäätmete vedajaga võib kasutada ka suuremaid kogumismahuteid.

Biolagunevate köögi- ja söögijäätmete ning haljastusjäätmete kompostimisnõuded 1 Kinnistul tekkivaid biolagunevaid jäätmeid on lubatud kompostida oma kinnistu piirides.

Tervislik kaalulangus kiiresti

Väljaspool oma kinnistut on biolagunevaid köögi- ja söögijäätmeid ning haljastusjäätmeid lubatud kompostida ainult vastava jäätmeloaga jäätmekäitluskohas. Kompostimisplatsi asukoha kohta saab infot kohaliku omavalitsuse veebilehelt www.

Biojäätmete kompostimisel tuleb tagada, et toimuksid aeroobsed lagunemisprotsessid. Roiskuva, haisva, prügise, taimehaigusi levitava, keskkonnale ja tervisele ohtliku ning mittesobivasse kohta rajatud kompostimiskoha peab likvideerima selle omanik omal kulul.

Probleemtoodete ja nendest tekkinud jäätmete kogumine 1 Probleemtoodete elektri- ja elektroonikaseadmed ja nende osad, akud ja patareid, vanarehvid, mootorsõidukid ja nende osad ning põllumajandusplast ja nendest tekkinud jäätmete kogumise ja käitlemise korraldab tootja või tootjavastutusorganisatsioon.

Tootja või tootjavastutusorganisatsioon on kohustatud teavitama jäätmevaldajaid probleemtoodetest tekkivate jäätmete kogumise korrast.

Rehvide tootja jäätmeseaduse mõistes on kohustatud korraldama enda valmistatud, edasimüüdud või sisseveetud rehvidest tekkivate jäätmete tasuta vastuvõtmise.

Valga valla jäätmehoolduseeskiri

Mootorsõidukite kasutatud osad võib üle anda neid osi turustavasse müügikohta. Jäätmevaldajal on õigus romusõidukid ja nende osad nimetatud kohtadesse tasuta üle anda. Ohtlike jäätmete kogumine 1 Ohtlike jäätmete kogumise nõuded: 1 ohtlikud jäätmed tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi ja võimalusel säilitada need originaalpakendis; 2 ohtlike jäätmete kogumismahutid peavad olema kinnised ja vajadusel lukustatavad; 3 ohtlikud jäätmed, välja arvatud kodumajapidamistes tekkinud ohtlikud jäätmed, peab jäätmevaldaja enne üleandmist asjakohast jäätmeluba omavale jäätmekäitlejale märgistama vastavalt keskkonnaministri Aegunud ravimid saab üle anda apteeki.

Avalikes kogumispunktides võetakse ohtlikke jäätmeid tasuta vastu ainult füüsilistelt isikutelt. Avalike kogumispunktide kohta saab infot kohaliku omavalitsuse veebilehelt www. Juriidiline isik peab ohtlikud jäätmed üle andma vastavat jäätmeluba ja ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omavale ettevõtjale. Pakendijäätmete kogumise nõuded 1 Pakendijäätmed tuleb koguda teistest jäätmetest eraldi ja viia selleks ettenähtud avalikesse kogumispunktidesse, jäätmejaama või lepingu alusel pakendijäätmete mahutisse edaspidi pakendimahuti.

Üleantavad pakendijäätmed ei tohi levitada haisu ega määrida teisi kogumismahutis olevaid pakendeid ja pakendijäätmeid. Pakendijäätmete veo kogumispunktist käitluskohta korraldab pakendiettevõtja või taaskasutusorganisatsioon. Täpsemat informatsiooni pakendipunktide asukoha kohta saab kohaliku omavalitsuse veebilehelt www. Tagatisrahaga pakendite vastuvõtmise nõuded 1 Tagatisrahaga pakendit peab tagasi võtma iga müügikoht, mille suurus on ruutmeetrit või üle ruutmeetri, müügikohas või selle teenindusmaal müügikoha kauplemisajal.

Kuidas eemaldada jalad rasva

Sealjuures tuleb arvestada, et alal, mille asustustihedus on alla elaniku ühel ruutkilomeetril, oleks vähemalt üks pakendi tagasivõtmise koht kohaliku omavalitsuse territooriumil paiknevates asulates. Jäätmekäitlus kalmistutel 1 Kalmistul tuleb eraldi koguda biolagunevaid aia- ja haljastujäätmeid ning segaolmejäätmeid. Jäätmekäitlus avalikel üritustel 1 Avalikul üritusel vastutab jäätmekäitluse, sh jäätmemahutite paigaldamine eest ürituse korraldaja.

Jäätmekäitlus avalikes randades 1 Avaliku ranna haldaja organiseerib vähemalt kaks korda aastas iga suplushooaja eelselt ja järgselt rannaala koristuse ja paigaldab piisava arvu jäätmemahuteid 2 Avalikus rannas teenuse osutaja vastutab teenuse pakkumisega kaasnevate jäätmete kogumise ja üleandmise eest.

Vedamise sagedus ja aeg 1 Segaolmejäätmete kogumismahutit peab tühjendama sagedusega, mis väldib selle ületäitumist, haisu ja kahjurite teket ning ümbruskonna reostust, kuid tiheasustusalalt mitte harvemini kui üks kord nelja nädala jooksul ja hajaasustusalalt vähemalt üks kord 12 nädala jooksul, v. Jäätmete vedamine ja kõrvaldamine 1 Jäätmeveo jäätmekäitluskohtadesse korraldab jäätmevaldaja, välja arvatud korraldatud jäätmeveo puhul.

Korraldatud jäätmeveoga liitunud jäätmevaldaja jäätmete veo jäätmekäitluskohta korraldab jäätmete vedaja. Kui jäätmevaldaja või territooriumi haldaja veab ise oma jäätmeid, tuleb need vedada lähimasse nõuetekohasesse jäätmekäitluskohta. Nõuded jäätmete jäätmemahutile 1 Jäätmemahuti peab olema terve ja puhas ning vajadusel pestav. Jäätmemahuti omanik või valdaja peab tagama selle puhastamise illegaalsest graffitist, roostest, jäätmetest jms. Kokkuleppel Kaalulangus treener Arvad võib kasutada ka suuremaid kogumismahuteid.

Nõuded jäätmete kogumismahuti asukohale ja juurdepääsuteele 1 Kogumismahuti või kogumismahuti hoiukoha või aiavärava lukustamise korral peab jäätmevaldaja tagama juurdepääsu kogumismahutile tühjenduspäeval. Rajatud piirded, kaitsed ja alused ei tohi takistada kogumismahuti tühjendamist. Kui jäätmemaja, katusealust, väravat või jäätmemahutit lukustatakse, peab jäätmevaldaja kindlustama selle avamise tühjenduspäeval.

Slim alla nadal

Ühismahuti kasutamise nõuded 1 Jäätmevaldajad, kes soovivad kasutada ühismahutit, on kohustatud sõlmima omavahel kirjaliku ühismahuti kasutamise kokkuleppe ja volitama ühte jäätmevaldajat sõlmima jäätmekäitluslepingut. Nõuded jäätmeveokile Jäätmeveok peab olema kinnine ja varustatud jäätmemahuti tühjendamiseks vajaliku tõstemehhanismiga.

Vastu võetud Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p ja jäätmeseaduse § 66 lg 4 ja § 71 lg 1 ja lg 2, ning pakendiseaduse § 15 lg 1 alusel. Üldsätted 1 Jäätmehoolduseeskiri edaspidi eeskiri sätestab jäätmehoolduse korralduse ja määrab kindlaks jäätmeseaduse § 71 lõikes 2 sätestatud jäätmehoolduse korraldamise nõuded, jäätmeliigid, millele kohaldatakse korraldatud jäätmevedu, veopiirkonnad, vedamise sageduse ja aja, jäätmeveo teenustasu suuruse määramise korra ning järelevalve jäätmekäitluse üle Valga valla haldusterritooriumil. Terminid 1 Eeskirjas on kasutatud termineid järgnevas tähenduses: 1 aia- ja haljastujäätmed — aedade ja haljasalade hooldamisel tekkinud biolagunevad jäätmed rohi, lehed ja oksad ; 2 biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed - kodumajapidamises, jaemüügikohas ja toitlustusasutuses tekkinud toidu- ja köögijäätmed; 3 jäätmekäitluskoht - tehniliselt varustatud rajatis või ehitis jäätmete kogumiseks, taaskasutamiseks või kõrvaldamiseks. Suurjäätmetena ei käsitata ehitusjäätmeid ning suuremõõtmelisi probleemtooteid autoromud või nende osad, vanarehvid, elektri- ja elektroonikaseadmeid või nende jäätmeid, pesumasinad, telerid, külmkapid, elektripliidid ja muid tootjavastutusega hõlmatud jäätmeid; 11 tühisõit — vedaja poolt jäätmevaldaja kinnistule või krundile tehtud sõit, mille eesmärk oli osutada jäätmeveo teenust, kuid mille käigus ei olnud võimalik jäätmeid ära vedada jäätmevaldaja poolse eeskirjas sätestatud nõuete täitmata jätmise tõttu; 12 jäätmete vedaja — jäätmekäitleja, kellele kohalik omavalitsus on riigihanke tulemusena andnud teenuste kontsessiooni korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmete vedamiseks Valga valla haldusterritooriumil.

Jäätmeveokist ei tohi laadimise ega vedamise ajal keskkonda sattuda jäätmeid ega jäätmetest imbuvaid vedelikke või nõrgvett. Suurjäätmeid ning ehitusjäätmeid tohib vedada lahtises veovahendis, tagades, et vedamise ajal ei satu jäätmeid keskkonda. Korraldatud jäätmeveo ulatus 1 Korraldatud jäätmeveoga liitumine Valga valla haldusterritooriumil on kohustuslik. Jäätmevaldaja loetakse liitunuks korraldatud jäätmeveoga elu- või tegevuskohajärgses jäätmeveo piirkonnas.

Jäätmevaldaja on kohustatud andma Millised kehaosad poletavad esimese rasva olmejäätmete veo korral olmejäätmed üle eeskirjas sätestatud tingimustel. Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliigid 1 Korraldatud jäätmeveoga on hõlmatud järgmised jäätmeliigid: 1 segaolmejäätmed; 2 paber ja kartong; 3 biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed.

Korraldatud jäätmeveo piirkond Valga maakonna omavalitsuste haldusterritoorium moodustab ühise jäätmeveo piirkonna. Teenuste kontsessioon 1 Käesoleva eeskirja § 25 toodud omavalitsused korraldavad ühiselt korraldatud jäätmeveo teenuse osutaja leidmiseks teenuste kontsessiooni jäätmeseaduses ja riigihangete seaduses sätestatud korras.

Vedaja on kohustatud veopiirkonnas kogutud korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmed andma käitlemiseks üle omavalitsuse poolt määratud käitlejale.

Vedajale makstava jäätmeveo teenustasu suuruse määramise ja muutmise kord 1 Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmete jäätmeveo teenustasu on määratud kindlaks vedaja poolt hankes esitatud ja edukaks tunnistatud pakkumuses.

konsolideeritud TEKST: R — ET —

Jäätmete vedamise ja käitlemise teenustasu peab katma jäätmeseaduse § 66 lõikes 5 sätestatu. Täpsemad tingimused sätestatakse hankedokumentides.

Taotlus peab sisaldama hindade muutmise põhjendust ning taotlusele tuleb lisada taotletavate teenustasude kalkulatsioon, näidates ära muudatused võrreldes pakkumuse esitamisel tehtud teenustasude kalkulatsiooniga. Valga Vallavalitsusel on õigus nõuda lisaselgitusi ja -dokumente, mis on vajalikud taotluse hindamiseks. Kui vedaja selgitused ei ole piisavad või ta ei esita lisadokumente nõutud tähtajaks, lõpetatakse taotluse menetlus.

Lisateenused 1 Lisateenus korraldatud jäätmeveo tähenduses on korraldatud jäätmeveoga hõlmamata tasuline jäätmekäitlusteenus toimingmida vedaja jäätmevaldajale osutab.

Lisateenusega peab kaasnema jäätmevaldajale lisahüve. Lisateenuseid osutatakse kokkuleppel jäätmevaldajaga. Lisateenuse osutamisel on jäätmevedajal õigus võtta teenustasu. Jäätmevedaja peab jäätmevaldajat teavitama osutatavate lisateenuste tingimustest ja hinnakirjast.

Jäätmeveo kontsessioonilepingu ennetähtaegne lõpetamine Hankijal on õigus öelda kontsessioonileping enne tähtaja lõppu üles ja sellega vedajalt võtta ära jäätmeveo õigus korraldatud jäätmeveoga hõlmatud olmejäätmete vedamiseks, kui vedaja ei ole täitnud hankelepinguga sätestatud tingimusi.

Avalikkuse teavitamine Korraldatud jäätmeveo teenuste kontsessiooni riigihanke tulemusena valitud vedajast, jäätmeveo teenustasudest ning korraldatud jäätmeveo olulistest tingimustest teavitatakse avalikkust veebilehe www.

Jäätmekäitluslepingud 1 Jäätmevaldaja loetakse liitunuks korraldatud jäätmeveoga jäätmeseaduse § 69 lõike 1 alusel. Jäätmekäitluslepingu sõlmimine või sõlmimata jätmine jäätmevedaja ja jäätmevaldaja vahel ei avalda mõju jäätmevaldaja liitunuks lugemisele korraldatud jäätmeveoga. Jäätmeveo sagedus 1 Jäätmemahutite tühjendamise miinimumsagedus on kindlaks määratud eeskirja § 17 lõigetes 1, 2 ja 3.

Jäätmemahutite tühjendamise täpne sagedus määratakse vedaja ja jäätmevaldaja vahel sõlmitavas jäätmekäitluslepingus.