Korge sudame loogisageduse ja kaalulangus. Võimekustest randmelt mõõdetava südame löögisagedusega

Kas võistlussport on tervisele kasulik? Millised alad on sobivad kõige paremini tervisesportlastele? Töörühm pidas verejooksuriski hindamist antikoagulantravi alusta­mise eel ning ravi ajal väga oluliseks. Paljudele tundub see igava variandina, aga kui looduses joosta, siis tekib suurepärane enesetunne. Alati tuleb osata piiri tunnetada.

Tugev soovitus, kõrge tõendatus.

Korge sudame loogisageduse ja kaalulangus

Risk on heterogeenne ja sõltub mitmest riskitegurist vanus, sugu, varasem ajuinfarkt või TIA, müokardiinfarkt, hüpertensioon, vasaku vatsakese süstoolne düsfunktsioon, perifeersete arterite ateroskleroos, diabeet, neeru­funktsiooni halvenemine jt. Riski kvantifitseerimine on oluline, et otsustada, kes saab antikoa­gulantravist kasu ning kellel on trombemboolia risk nii väike, et ei õigusta antikoagulatsiooni võimalikke kõrvaltoimeid.

Korge sudame loogisageduse ja kaalulangus

Riski kvanti­fitseerimiseks on loodud töövahendeid riskiskooremida on vali­deeritud ja võrreldud kohortuuringuis ja nende süstemaatilistes üle­vaadetes. Töörühm lähtus NICE juhendi 24 tarvis tehtud süsteemsest ülevaatest.

Kuna jätkuvalt püütakse välja töötada uusi riskihinda­mise vahendeid, tegi sekretariaat ka pärast NICE ülevaadet avalda­tud kirjanduse otsingu.

Korge sudame loogisageduse ja kaalulangus

Töörühm leidis ühe uuema analüüsi, mis kinnitas NICE ülevaate järeldusi 31ühe ATRIA skooringu­süsteemi hindava uuringu 32mille tulemus oli vastuolus kahe va­rasemaga, ning publikatsiooni uue, biomarkereid kaasava ABC insuldiskoori valideerimisest, mille kohta on andmeid seni vähe ning mis võib olla marginaalselt täpsem senistest NICE süsteemne ülevaade leidis 11 kohortuuringut ning kaasas need, kus esines üle ajuinfarkti.

Tulemusi riskitiheduste suhtena HR väljendades hinnati, kui palju erineb insuldirisk ühe või teise meetodiga tekitatud riskikategooriate vahel. Kokkuvõttes leiti järgmist.

Korge sudame loogisageduse ja kaalulangus

Töörühma praktiline soovitus. Nõrk soovitus, madal tõendatus.

Korge sudame loogisageduse ja kaalulangus

Põhiline teave verejooksuriski hindamise vahendite kohta tuleneb NICE ravijuhendi 24 koostamise käigus tehtud ülevaatest, mis hõlmas 17 uuringut. Peamine tulemusnäitaja oli olulise verit­suse HR. Pärast NICE ravijuhendi ülevaate koostamist on avaldatud järgmi­sed andmed.

💚 KETO Increased Your Cholesterol?? (Here’s why It's OK) 💚

Töörühm pidas verejooksuriski hindamist antikoagulantravi alusta­mise eel ning ravi ajal väga oluliseks. Töörühm Korge sudame loogisageduse ja kaalulangus, et ühe või teise veritsusriski hindamise skoori tuge­vaks eelistamiseks on tõendus vähene, kõik laialdasemalt kasutata­vad skoorid olid ligikaudu võrdsed. Hästi on teada ka kõrvaltoimena esinev verejooksu risk.

Korge sudame loogisageduse ja kaalulangus

Iga patsiendi puhul on oluline hinnata trombemboolia riski, et otsustada, kas antikoagu­lantravist saadav kasu, st trombemboolia riski vähendav toime, üle­tab veritsusriski suurenemisest tingitud kahju. Veel ühe uuringu 32 hinnangud muutunud insuldiriskile on esitatud tabelis 5.

Kuula Regionaalhaigla Tervisepooltunni podcasti episoodi südamest ja treenimisest Treenimisest ja ületreenimisest räägib Regionaalhaigla südametervise kabineti ülemarst-kardioloogiakeskuse teadusjuht prof Margus Viigimaa.

Tabel 5.